Regulamin

Przyjazd

Wyjazd

Wybierz Liczbę Gości

2
Dorosłych
Dorosłych
-
+
wybierz

Najniższe ceny tylko na naszej stronie

Szukaj
left
right
Wyczyść
Close
Wybierz date przyjazdu
zobacz więcej

Regulamin

Regulamin

 

 

I. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Gościem, a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

II. Rezerwacja

 

1. Celem dokonania rezerwacji, Gość rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Gościa zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji apartamentu. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:
a) datę pobytu Gościa
b) kwotę należną do opłaty za wynajem
c) informację dotyczącą wysokości zadatku
d) dane konta bankowego
e) ogólne warunki rezerwacji
3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, Gość otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za zameldowanie.

Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego..
4. W przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Gość zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w chwili zameldowania w obiekcie.

III. Warunki umowy najmu

 

1. Wynajęcie apartamentu, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu (środki czystości, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
3. Wcześniejsze udostępnienie apartamentu w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem
4. Przedłużenie doby hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby hotelowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.
5. Wynajmujący świadczy usługi w wybranym Apartamencie zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w biurze obsługi wynajmującego.
6. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu
7. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
8. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.
9. Na terenie Zakopanego obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 PLN za osobę za każdą noc pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu.
10. W ramach rezerwacji Gościom przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym..
11. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z obsługą. Przyjazd/wyjazd w godzinach od 22:00 do 8:00 jest dodatkowo płatny 80zł.

 

IV. Obowiązki Gościa

 

1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Gość zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym apartamencie. W przypadku wykorzystania apartamentu niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do rezerwowanego apartamentu. W takim przypadku, Gość zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.
2. Gość jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza możliwości techniczne danego apartamentu. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Gościem a Wynajmującym.
3. Gość zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.
4. Gość oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym apartamencie, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.
5. Gość zobowiązany jest do okazania podczas zameldowania, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, obsługa ma obowiązek odmówić wydania kluczy do apartamentu.

 

V. Usługi dodatkowe

 

1. Zwierzęta są akceptowane w obiekcie za dodatkową opłatą w wysokości 40 PLN/doba.
2. Łóżeczko dla dziecka jest dodatkowo płatne, w kwocie 20 PLN/doba.
3. Zgubienie kluczy do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100 PLN.

 

VI. Zmiany w rezerwacji

 

Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.


VII. Przeniesienie praw i obowiązków Gościa na inną osobę

 

Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

 

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 

1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.
2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

 

IX. Prawo właściwe

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

1. Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp. J., jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.
2. Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Wynajmujący:
Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp. J.
ul. Kasprusie 6, 34-500 Zakopane
NIP: 736-173-05-74
 

Procedura rozpatrywania reklamacji skierowanych do

Monte House Apartments

przez Gości (Konsumentów).

 

1. Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Spółka Jawna, z siedzibą w Zakopanem ul. Kasprusie 6 (34-500), wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782149, NIP 7361730574, w imieniu i na rzecz której działają wspólnicy:

- Kamil Mastalski

- Wojciech Matanyj

(zwana dalej: „Monte House Apartments”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Gości w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Gościa z Monte House Apartments stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.

2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Gościa” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Monte House Apartments, składającego Reklamację.

3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Gościa złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Monte House Apartments, które dotyczy naruszenia praw Gościa powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Monte House Apartments. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Gościa, jak również dane umożliwiające kontakt z Gościem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Gościa).

4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj ul. Kasprusie 6, 34-500 Zakopane. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: mng.hoteloffice@gmail.com

5. Gość powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.

6. Monte House Apartments po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Gościem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Gościa bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.

7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).

8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie:

a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter poniesionych zarzutów,

b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,

c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.

9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Gościa powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji

10. Decyzja o wypłaceniu Gościom rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Zarządu Górskiej Grupy Inwestycyjnej.

Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Spółka Jawna, z siedzibą w Zakopanem ul. Kasprusie 6 (34-500), wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782149, NIP 7361730574, w imieniu i na rzecz której działają wspólnicy:

- Kamil Mastalski

- Wojciech Matanyj

11. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Gościa następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu.

12. Gość zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

MONTE HOUSE APARTMENTS

Witaj w twoim domu w górach

ADRES:

ul. Małe Żywczańskie 26
Zakopane 34-500

TELEFON:

+48 668 261 761

E-MAIL:

kontakt@montehouse.pl

Regulamin Polityka prywatności

© 2022 Montehouse Apartments - wszystkie prawa zastrzeżone.

from by logo